Voorwaarden - Energie betaal voucher

Inleiding

City Butler verstrekt u deze voucher in het kader van de eenmalige compensatieregeling voor inwoners met lage inkomens. Deze regeling heeft als doel om inkomens met lage inkomens te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten. City Butler verzorgt in opdracht van meerdere gemeenten de Energie betaal voucher. Met de Energie betaal voucher kunnen ontvangers een betaling doen op www.energiebetaalvoucher.nl aan de energieleverancier. 

 

Begrippen 

1. Gemeenten: Gemeenten die City Butler opdracht hebben gegeven om uitvoering te geven aan het opzetten van een vouchersysteem waarmee inwoners met lage inkomens op www.energiebetaalvoucher.nl een betaling kunnen doen aan hun energieleverancier.

2. Voucher: een door City Butler uitgegeven bon die eenmalig recht geeft op een vergoeding tegemoetkoming van de sterk gestegen energiekosten.

3. Vouchercode: het unieke nummer / de tekstcode / barcode dat vermeld staat op de voucher die u als inwoner per brief heeft ontvangen. 

4. Inwoner: de inwoner van een gemeente aan wie een voucher is gezonden. 

Uw voucher gebruiken 

5. De voucher is uitsluitend te besteden op www.energiebetaalvoucher.nl voor een betaling aan de eigen energieleverancier van de inwoner. Op www.energiebetaalvoucher.nl  kunt u zien welke energieleveranciers deelnemen. 

6. Uw voucher is uitsluitend geldig voor een betaling aan de eigen energieleverancier. 

7. U verklaart dat u de eigenaar-bewoner of huurder bent van de woning op het adres waarop u de producten bestelt.

Geldigheid 

8. De voucher heeft een beperkte geldigheid. Uw voucher heeft een geldigheid van 1 maand, na de dag waarop de voucher door City Butler is verzonden. Eventuele waarde op de voucher die aan het einde van deze geldigheidsduur nog resteert, komt te vervallen en komt daarom niet voor vergoeding, restitutie of terugbetaling in aanmerking.

9. De voucher geeft recht op een vergoeding ter waarde van de betaling aan de energieleverancier van maximaal het bedrag dat op de voucher genoemd wordt. Indien het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan de waarde van de voucher, zal er slechts tot het maximumbedrag van de voucher uitbetaald worden. 

10. De voucher is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld. 

Overig 

11. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen), zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien Inwoner ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt. In geval van diefstal dient de inwoner dit kenbaar te maken bij City Butler, opdat de betreffende voucher kan worden gedeactiveerd. 

12. Er geldt per individuele deelnemende gemeente een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de voucher zijn waarde. In dat geval zal de inwoner geen vergoeding ontvangen. 

13. Indien een voucher verloren of kwijt is, kan de inwoner de code opnieuw opvragen bij City Butler. City Butler behoudt het recht om hier controle op uit te voeren en te beoordelen of de aanvrager recht heeft op de voucher volgens de richtlijnen van de subsidieregeling van de betreffende gemeente. 

14. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van City Butler waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is. 

15. Het is niet toegestaan de vouchers op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 

16. City Butler behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de vouchers voortijdig te beëindigen indien zij daar gegronde redenen voor heeft. Vouchers die op dat moment nog niet gebruikt (verzilverd) zijn, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 

17. Indien vouchers om welke reden dan ook niet (langer) voor terugbetaling / inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van City Butler en/of de betreffende gemeente leiden. 

18. Het is niet toegestaan vouchers of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 

19. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en daarvan wordt zo nodig aangifte gedaan, en leidt ertoe dat de vouchercode ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe voucher/code. 

20. City Butler behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of instemming vereist. Inwoners wordt aangeraden om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een voucher te raadplegen. 

21. Uw gemeente is verplicht om richting het ministerie van Binnenlandse Zaken te rapporteren over de inzet en verzilvering van de vouchers. In het kader van deze rapportageverplichting kan (de accountant van) uw gemeente bij City Butler gegevens opvragen zoals het unieke adres waarop de maatregelen zijn besteld en informatie over de aangekochte artikelen. Indien deze gegevens door (de accountant van) uw gemeente worden opgevraagd zijn wij verplicht deze gegevens te verstrekken. Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan (de accountant van) uw gemeente in het kader van rapportage over deze subsidieregeling. Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, behalve indien u hiervoor afzonderlijk toestemming hebt gegeven. Voor het uitwisselen van gegevens hebben City Butler en de betreffende gemeente een zogenaamde verwerkersovereenkomst getekend.

22. U verklaart dat in het kader van bovenstaande uw bestelgegevens gedeeld worden met- en opgeslagen door City Butler. Deze gegevens worden door City Butler uitsluitend gebruikt voor het bovenstaande doel. 

Vragen? 

Neem dan contact op via contact@city-butler.nl.

Schermafbeelding%202020-12-30%20om%2016.