​PRIVACYBELEID - Energie betaal voucher

DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities:

 

Gemeenten: aangesloten gemeenten waarmee een een privacyverklaring mee is getekend. 

 

City Butler: City Butler B.V. de service provider die voor de gemeenten de energie betaal voucher digitaal, technisch, administratief en operationeel faciliteert en beheert richting de houders.

 

Houder: Een inwoner van een deelnemende gemeente een energie betaal voucher toegezonden heeft gekregen.

 

Energieleveranciers: Energieleveranciers die op de website staan en waar de houder de voucher kan gebruiken om een betaling te doen..

 

Klantenservice: De door de gemeente aangestelde klantenservice geserviced door City Butler, die namens de gemeente de houders te woord staat omtrent vragen over de voucher. De klantenservice is bereikbaar via contact@city-butler.nl.

 

1.2 Over de Energie betaal voucher

De voucher is een initiatief van City Butler. Met de energie betaal voucher helpt City Butler gemeenten om inwoners met lage inkomens een eenmalig bedrag uit te keren ter compensatie van de stijgende gasprijzen. 

 

City Butler verwerkt uw persoonsgegevens namens de gemeenten voor de doeleinden van de gemeenten en is daarom aan te wijzen als verwerker voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeenten zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG.

 

Aangezien City Butler de website beheert namens de gemeenten, publiceren zij ook deze privacyverklaring namens de gemeente. 

 

1.3 Algemene principe bescherming van uw persoonsgegevens

De gemeenten gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeenten verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. Voorop staat dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op een zorgvuldige, veilige en transparante wijze, in overeenstemming met de AVG. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Dit betekent dat gegevens die indirect iets over iemand zeggen ook persoonsgegevens zijn.

 

1.4 De wettelijke grondslagen voor verwerking van uw gegevens. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn o.a.:

 

 • Uw toestemming voor de verwerking.

 • Noodzakelijk ter voorbereiding van de uitgifte of voor de uitvoering van de voucher.

 • Noodzakelijk voor de uitvoering een publiekrechtelijke taak van algemeen belang, zijnde haar algemene (subsidie)taak tot verduurzaming van de gemeenten.

 • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de gemeenten of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van u, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

 • Als de gemeenten uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gaat gebruiken, vragen zij u van te voren om toestemming.

 

1.5 Rechtmatige verwerking

Bij de verwerking van uw gegevens houdt de gemeente zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt om de verwerkingen rechtmatig te laten plaatsvinden. Dat betekent onder andere dat:

 

 • de doelen duidelijk beschreven worden voordat persoonsgegevens zullen worden verwerkt, via dit privacy-beleid;

 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de in dit beleid beschreven verwerkingen;

 • u eerst expliciet toestemming wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook geëist wordt van partijen die in opdracht uw persoonsgegevens verwerken;

 • uw rechten om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen gerespecteerd worden.

 

1.6 Persoonsgegevens die verwerkt worden

Van de gemeenten ontvangt u een voucher met een eenmalige bedrag dat u kunt gebruiken om uw energieleverancier te betalen via de website www.energiebetaalvoucher.nl. Om de gemeenten te kunnen garanderen dat de betaling juist wordt uitgevoerd worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

 • Postcode, huisnummer en eventuele toevoeging;

 • E-mailadres;

 • Energieleverancier;

 • Klantnummer bij de leverancier.

 

1.7 Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

 

Het verlenen van de Klantenservice

In kader van het gebruik van de voucher kan het zijn dat u hulp nodig heeft of vragen heeft. Dit zijn allemaal zaken waarvoor u terecht kan bij onze Klantenservice.

 

Het checken van het gebruik van de voucher op fraude

Om ervoor te zorgen dat er niet wordt gefraudeerd met de voucher wordt de combinatie van uw postcode en huisnummer en uw persoonsgegevens gecontroleerd door de gemeente.

 

Het doen van statistisch of wetenschappelijk onderzoek

In het kader van de subsidietaak kan het zijn dat de deelnemende gemeenten bepaalde statistieken nodig heeft of nader onderzoek wenst te doen naar de verduurzaming in haar gemeente. Dan is het prettig dat zij uw persoonsgegevens (indien mogelijk gepseudonimiseerd) kan gebruiken. Bij de aanvraag geeft u (al dan niet) toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

1.8 Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

De gemeenten werken voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In bepaalde gevallen delen de gemeenten persoonsgegevens met die organisaties, zoals City Butler en eventueel aan haar gelieerde ondernemingen.

 

Op het moment dat de gemeenten persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maakt zij daarover verwerkersafspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving. Zo verwijdert City Butler al uw persoonsgegevens uit het door u ingevulde webformulier nadat zij deze hebben doorgestuurd naar de gemeenten, of nadat deze niet meer nodig zijn voor het afhandelen van de betaling met de energieleverancier en de verantwoording daarover aan de gemeenten.

 

Met deze organisaties sluiten de gemeenten een verwerkersovereenkomst af. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeenten verkopen uw gegevens in ieder geval niet aan derden.

 

1.9 Hoe worden uw gegevens beveiligd?

De gemeenten nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op contact@city-butler.nl.

 

1.10 Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

De gemeenten bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen zoals subsidieverantwoording.

 

1.11 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeenten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij iedere gemeente een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het betreffende e-mailadres van de gemeente. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De gemeenten reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Let op, Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ze niet volledig aan uw verzoek uitvoering kunnen geven, bijvoorbeeld als ze de gegevens verplicht dienen te bewaren vanwege een wettelijke bewaartermijn.

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

1.12 De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

1.13 Contact

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenten zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover een e-mail sturen naar de betreffende gemeente.

 

1.14 Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inwerkingtreding

 

1.15 Deze versie van de privacyverklaring is in werking getreden op 1 december 2021.

Schermafbeelding%202020-12-30%20om%2016.